Sed elit quam, iaculis sed semper sit amet, sollicitudin vitae nibh. Quisque at magna eu augue semper euismod. Fusce commodo molestie luctus. Donec mollis nulla ipsum, vitae faucibus dui dapibus at. Cras ullamcorper eget ipsum vel volutpat.

Otváracie hodiny počas Vianoc
01. a 08. máj ZATVORENÉ
Vyhrajte permanentku do Solárium Point
Rekonštrukcia 1. poschodia

© 2015 Ronneby restaurant.

Podmienky spotrebiteľskej súťaže LETO 2022

Podmienky spotrebiteľskej súťaže

1. Základné ustanovenia 

1.1 Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Letná spotrebiteľská súťaž“ (ďalej len „súťaž“) je majiteľ obchodného nákupného centra POINT shopping center Banská Bystrica, spoločnosť OP Centrum BB s.r.o, adresa pre doručovanie písomností: Vajanského námestie 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 786 027 (ďalej len ako „organizátor“). 

1.2 Spotrebiteľská súťaž sa vzťahuje výlučne na nákupy uskutočnené v nákupnom centre POINT shopping center Banská Bystrica, Vajanského námestie 7, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „ SC POINT“). 

1.3 Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v týchto podmienkach, ktoré sú vydané organizátorom súťaže a ktoré upravujú práva a povinnosti súťažiacich ako účastníkov súťaže a podmienky súťaže (ďalej len „pravidlá“). 

2. Účel súťaže 

Účelom súťaže je podpora predaja tovarov a služieb predávaných v nákupnom centre SC POINT. 

3. Trvanie súťaže 

Súťaž trvá odo dňa 15.07.2022 (od 7:00 hod) do dňa 31.08.2022 (do 21:00 hod), a to v rozsahu otváracích hodín nákupného centra SC POINT. Hracím dňom je každý deň trvania súťaže. 

4. Spôsob propagácie súťaže 

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Letná spotrebiteľská súťaž“ sú zverejnené na webových stránkach www.scpoint.sk, v rámci centrály SBS nákupného centra SC POINT a v bezprostrednej blízkosti zlosovacieho osudia umiestneného v priestoroch SC POINT. Pravidlá zverejnené na webových stránkach www.scpoint.sk sú pre všetkých súťažiacich záväzné.  

5. Podmienky účasti v súťaži 

5.1 Súťažiacim je každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá: 

i) kedykoľvek počas trvania súťaže uskutočnila nákup v niektorom z obchodov nachádzajúcich sa v nákupnom centre SC POINT v Banskej Bystrici (výlučne priamo v prevádzkach v Banskej Bystrici) minimálne v hodnote 20,- € na jeden pokladničný doklad a 

ii) ktorá nie je vylúčená z účasti na súťaži niektorým z ustanovení týchto pravidiel. 

5.2 Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru (i) k organizátorovi súťaže alebo (ii) k niektorým z obchodných partnerov organizátora súťaže, ktorí majú svoje prevádzky v nákupnom centre SC POINT v Banskej Bystrici alebo (iii) k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže, vrátane (iv) samotných obchodných partnerov organizátora súťaže a (v) osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, resp. osoby spriaznené, ovládané a ovládajúce v zmysle iných príslušných zákonov platných v rámci Slovenskej republiky (to platí pre všetky osoby podľa (i) až (iv)). V prípade, ak sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná a v prípade, že jej výhra bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry. 

5.3 V prípade, ak sa súťaže zúčastní osoba mladšia ako 18 rokov veku, alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony, alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony a vyhrá, výhra sa odovzdá zákonnému alebo inému oprávnenému zástupcovi, ktorý preukáže oprávnenie za takúto osobu konať. Organizátor má právo v prípade pochybnosti o veku výhercu žiadať predloženie príslušného dokladu, ktorým by táto osoba preukázala dovŕšenie 18 rokov veku.

5.4 Zo súťaže je organizátor rovnako oprávnený vylúčiť aj osobu, ktorá na súťažnej kartičke vyplní nepravdivo a/alebo neúplne údaje, ktoré sa po nej požadujú a/alebo nespĺňa akékoľvek iné podmienky v týchto pravidlách (hodnota nákupu a pod.), prípadne nebude súhlasiť s týmito podmienkami súťaže a/alebo neposkytne svoj súhlas k spracovaniu osobných údajov. Konečné rozhodnutie o splnení/nesplnení týchto pravidiel súťažiacim je na organizátorovi, čo súťažiaci berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady. Takéto rozhodnutie organizátora sa zaväzuje plne rešpektovať.  

6. Priebeh súťaže 

6.1 Súťažiaci sa zapojí do súťaže nasledovne: Pri nákupe v prevádzkach nákupného centra SC POINT v Banskej Bystrici si súťažiaci vyžiada súťažnú kartičku, ktorú riadne a správne vyplní a následne túto vhodí do vyznačeného zlosovacieho osudia umiestneného v priestoroch SC POINT. Súťažiaci je povinný na súťažnej kartičke uviesť svoje údaje, a to v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, email a na kartičke sa musí nachádzať odtlačok pečiatky obchodu/prevádzky nachádzajúcej sa v nákupnom centre SC POINT, v ktorom mu bol pokladničný doklad vystavený a číslo tohto pokladničného dokladu. S jedným pokladničným dokladom sa súťažiaci môže zúčastniť súťaže iba jedenkrát. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane vždy však s odlišným pokladničným dokladom, a to bez obmedzenia počas celého trvania súťaže. Tým si súťažiaci zvyšuje svoje šance na výhru v spotrebiteľskej súťaži. Predloženie označeného pokladničného dokladu je podmienkou pre uplatnenie výhry v prípade vyžrebovania. Z uvedeného dôvodu je každému súťažiacemu odporúčané, aby si uschoval každý pokladničný doklad, s ktorým sa zapojil do súťaže pre účely preukázania sa v prípade vyžrebovania. V prípade, ak príslušný označený pokladničný doklad vyžrebovaný súťažiaci nepredloží v lehote stanovenej organizátorom, nárok na vyžrebovanú výhru mu automaticky zanikne, pokiaľ organizátor neurčí inak.  

6.2 V súťaži prebehne: 

a) Žrebovanie dňa 02.09.2022 o 15:00 hod., kedy organizátor vyžrebuje náhodným výberom osem (8) výhercov cien. Žrebovanie sa uskutoční v priestoroch nákupného centra SC POINT. Žrebovanie bude vykonané zo všetkých platne odovzdaných súťažných kartičiek, ktoré súťažiaci odovzdali na žrebovanie počas celého obdobia trvania súťaže a ktoré spĺňajú po posúdení organizátorom tieto pravidlá. Organizátor si týmto vyhradzuje právo upraviť čas a miesto žrebovania operatívne podľa svojich možností, čo súťažiaci berú na vedomie.   

7. Výhry a žrebovanie 

7.1 Súťažiaci môže v súťaži vyhrať na základe výsledkov žrebovania vecné ako aj peňažné výhry, ktoré budú zverejnené najneskôr dňa 14.07.2022 na webovej stránke www.scpoint.sk. 

7.2 Výhercom sa stáva súťažiaci, ktorý 

(i) v čase konania súťaže, najneskôr však ku dňu žrebovania splnil všetky podmienky pre zaradenie do súťaže, 

(ii) nie je vylúčený zo súťaže v súlade týmito pravidlami a 

(iii) bude k dispozícii bezprostredne pri alebo po žrebovaní telefonicky alebo e-mailom. Pokiaľ výherca zostane nečinný po dobu troch (3) dní odo dňa žrebovania, má sa za to, že výhru odmieta a organizátor je oprávnený miesto neho vyžrebovať zo súťažných kartičiek iného výhercu.  

7.3 Organizátor vyhotoví o priebehu žrebovania zápisnicu, v ktorej budú uvedení všetci výhercovia súťaže. Zoznam výhercov bude následne uverejnený na profile organizátora na sociálnej sieti, a taktiež na webovej stránke www.scpoint.sk, s čím súťažiaci, ktorý sa stane výhercom súhlasí a nemá voči tomu žiadne námietky. Výherca bude zároveň kontaktovaný organizátorom súťaže prostredníctvom údajov, ktoré mu poskytol na súťažnej kartičke. 

7.4 Organizátor vyzve súťažiaceho, ktorý bol vyžrebovaný ako výherca na poskytnutie identifikačných údajov o svojej osobe požadovaných organizátorom. Organizátor si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry vyhradzuje právo vyzvať vyžrebovaného súťažiaceho k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá je víťazom tej – ktorej výhry (okrem iného predložením platného identifikačného dokladu a pokladničného dokladu, a to v čase a na mieste určenom organizátorom). V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry, voči čomu nemá súťažiaci žiadne výhrady či námietky. Súťažiaci je povinný takéto rozhodnutie organizátora plne rešpektovať. 

7.5 Vyžrebovaný súťažiaci musí za účelom preukázania oprávnenosti svojej výhry, podľa usmernení organizátora, predložiť označený pokladničný doklad, ktorého číslo a identifikačné údaje sa zhodujú s údajmi na vyžrebovanej súťažnej kartičke. Bez predloženia takéhoto pokladničného dokladu bude vyžrebovaný súťažiaci zo súťaže vylúčený a stráca nárok na výhru v súťaži. Organizátor je v takom prípade oprávnený vyžrebovať náhradníka, pre ktorého platia rovnaké podmienky a pravidlá súťaže. 

7.6 O mieste a čase odovzdania cien výhercovi je oprávnený rozhodnúť organizátor, a to tak, že stanovený čas nebude dlhší ako tri (3) dni odo dňa vyžrebovania súťažiaceho, pokiaľ organizátor neurčí inak. Miesto a čas odovzdania cien budú vyžrebovanému súťažiacemu zo strany organizátora oznámené prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré poskytol na súťažnej kartičke. V prípade, že sa vyžrebovaný súťažiaci odovzdania výhry nezúčastní, organizátor je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho a pôvodný výherca stráca právo na výhru. Organizátor je v takom prípade oprávnený vyžrebovať náhradníka, pre ktorého platia rovnaké podmienky a pravidlá súťaže. 

7.7 O odovzdaní výhry je organizátor oprávnený požadovať po výhercovi poskytnutie písomného potvrdenia/podpisu v protokole o žrebovaní, prípadne na inom dokumente. 

7.8 Súťažiaci sú povinní poskytnúť organizátorovi všetku nevyhnutnú a požadovanú súčinnosť potrebnú na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry, inak právo na výhru strácajú. Konečné rozhodnutie o tejto okolnosti je na organizátorovi.  

8. Osobné údaje a osobnostné práva 

8.1 Tieto pravidlá vychádzajú zo zakotvených medzinárodných štandardov ochrany osobných údajov v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o  ochrane  fyzických  osôb pri  spracúvaní  osobných údajov  a  o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako ,,Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako ,,Zákon“).

8.2 Prevádzkovateľom je na účely Nariadenia a Zákona každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. V rámci súťaže, na ktorú sa vzťahujú tieto pravidlá, je prevádzkovateľom organizátor súťaže. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

OP Centrum BB s.r.o.

so sídlom: G. Švéniho 8B/2794, 

adresa pre doručovanie písomností: Vajanského námestie 7, 974 01 Banská Bystrica, 

IČO: 47 786 027

Zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 141031/B

Kontaktná osoba: Soňa Krnáčová  

Kontaktný email: sona.krnacova@colliers.com

Dotknutou osobou je každý, koho osobné údaje sa v rámci súťaže spracúvajú.

8.3 Účel spracúvania osobných údajov je vymedzený nasledovne:

1. Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie riadnej účasti dotknutej osoby v súťaži, vrátane vyhotovenia zápisnice obsahujúcej výhercov súťaže, uverejnenie výhercov na profile organizátora na sociálnych sieťach a na webovej stránke www.scpoint.sk a tiež kontaktovania výhercu súťaže za účelom odovzdania výhry.

Vyššie uvedeným spôsobom budú zverejnené len osobné údaje tých dotknutých osôb, ktoré budú vyžrebované ako výhercovia súťaže.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo, email účastníka súťaže, fotografia, zvukovo-obrazový záznam z udeľovania cien (výlučne v prípade výhercov súťaže).

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ tento súhlas archivuje počas doby spracúvania osobných údajov.

Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané výlučne po dobu trvania súťaže (následne budú vymazané) alebo do odvolania súhlasu.

Poskytnuté osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretej krajiny a nebudú prenesené ani medzinárodnej organizácii.

Výhercovia súťaže budú vyžrebovaní náhodne bez automatizovaného systému. Organizátor zabezpečí, že výhercovia súťaže budú určení transparentne a bez možnosti akejkoľvek ľubovôle a diskriminácie.

2.  Na účely priameho marketingu bude organizátor poskytnuté osobné údaje spracúvať na účely komunikácie so zákazníkmi SC POINT formou telefonátu alebo SMS správy na číslo telefónu uvedené na žrebovacom lístku alebo elektronickej správy zasielanej na email uvedený na žrebovacom lístku.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo, email.

Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ tento súhlas archivuje počas doby spracúvania osobných údajov.

Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané výlučne po dobu jedného (1) roka od udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo do odvolania súhlasu.

Poskytnuté osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretej krajiny a nebudú prenesené ani medzinárodnej organizácii.

Voči takémuto spracúvaniu má dotknutá osoba právo namietať.

8.4 Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a ktorá je tiež nevyhnutá pre zapojenie sa do súťaže, nakoľko v opačnom prípade nie je možné v prípade výhry účastníka súťaže identifikovať ako výhercu, resp. ho kontaktovať za účelom doručenia výhry.

8.5 Prevádzkovateľ bude používať osobné údaje výhradne na stanovený účel alebo na účel zlučiteľný so Zákonom alebo Nariadením, pričom tieto pravidlá sa aplikujú na každý z uvedených účelov.

8.6 Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov, ktoré mu boli predložené k nahliadnutiu a bol poučený o svojich právach osoby upravených v III. kapitole Nariadenia a ust. § 19 až 30 Zákona.

8.7 Každý súťažiaci zapojením sa do súťaže zároveň udeľuje organizátorovi súťaže bezodplatný súhlas (privolenie) podľa § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení na použitie zvukového a/alebo obrazového záznamu jeho osoby vyhotoveného v súvislosti so súťažou a jej priebehom; organizátor súťaže je oprávnený postúpiť tento súhlas aj na tretiu osobu – fotografa či pôvodcu vyhotovených záznamov.

8.8 Dotknutá osoba má v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní so svojimi osobnými údajmi. Dotknutá osoba má najmä právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Tým nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založená na súhlase dotknutej osoby pred jeho odvolaním. Uplatniť nižšie uvedené práva môže dotknutá osoba (i) osobne v nákupnom centre SC POINT (ii) telefonicky na telefónnom čísle:  0911 102 907, (iii) elektronicky prostredníctvom e-mailu nachádzajúceho sa na adrese: www.scpoint.sk alebo (iv) aj písomne na adrese Vajanského námestie 7, 974 01 Banská Bystrica. 

 1. Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce  z čl.  15 Nariadenia,  resp. §  21 Zákona. Dotknutá osoba má právo požadovať informácie, týkajúce sa jej osobných údajov, a to informácie o účele spracúvania osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby a existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. 

Vyžiadané údaje budú dotknutej osobe poskytnuté bezplatne, za opakované poskytnutie vyžiadaných osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

 1. Právo na opravu

V prípade, že sa o dotknutej osobe spracúvajú nesprávne údaje, má dotknutá osoba  právo požiadať prevádzkovateľa o ich opravu. Tiež má právo na ich doplnenie, ak sú so zreteľom na účel ich spracúvania neúplné, pričom o ich doplnenie môže žiadať formou doplnkového vyhlásenia.

 1. Právo na vymazanie

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 Zákona, 
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona.

V prípade zverejňovania osobných údajov prevádzkovateľ zabezpečí ich vymazanie s ohľadom na dostupné technologické možnosti. 

 1. Právo na obmedzenie

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:

 1. napadne správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 4. namieta spracúvanie osobných údajov podľa ust. § 27 ods. 1 Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby.
 1. Právo na prenosnosť

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tiež má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému dotknutá osoba poskytla osobné údaje, v tom bránil, za predpokladu, že spracúvanie osobných údajov:

 1. sa zakladá na súhlase podľa ust. § 13 ods. 1 písm a) Zákona, ust. § 16 ods. 2 písm. a) Zákona alebo ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a
 2. sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 1. Právo namietať proti spracúvaniu

Dotknutá osoba má kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie právo namietať spracúvanie, ak sú osobné údaje spracúvané podľa ust. § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona, a to vrátane profilovania. 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

 1. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba je oprávnená podať na základe ust. § 100 Zákona návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak má za to, že spracúvaním osobných údajov došlo k porušeniu  jej práv.  Môže tak urobiť na nižšie uvedené kontaktné údaje:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

 1. 07  Bratislava

Tel.: +421 2 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 1. Ostatné práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa ust. § 28 ods. 1 a 4 Zákona.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatickom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. To neplatí, ak je rozhodnutie:

 1. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 2. povolené právom Európskych spoločenstiev alebo členským štátom,
 3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

8.9 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov sa riadi zásadami spracúvania osobných údajov v ust. § 6 až § 12 Zákona, najmä, že:

 1. osobné údaje spracúva len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe,
 2. osobné údaje sú získavané v súlade so Zákonom a Nariadením na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely,
 3. osobné údaje sa získavajú len primerane, relevantne  a výlučne v rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú,
 4. prijal opatrenia, aby zabezpečil, že nesprávne spracúvané údaje sa bezodkladne vymažú,
 5. osobné údaje uchováva  vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú,
 6. osobné údaje spracúva spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a za tým účelom prijal primerané technické a organizačné opatrenia,
 7. si je vedomý svojej zodpovednosti za dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov a je spôsobilý tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie preukázať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

a v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe. V oznámení uvedie jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov spolu s uvedením kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety tohto bodu pravidiel sa nevyžaduje, ak:

 1. prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup (napr. šifrovanie),
 2. prevádzkovateľ prijal následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby podľa predchádzajúceho bodu,
 3. by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V tom prípade prevádzkovateľ informuje verejnosť alebo prijme opatrenia na informovanie dotknutej osoby rovnako efektívnym spôsobom.  
 4. Jednotlivé práva dotknutej osoby, ich uplatňovanie a obmedzenie je upravené v III. kapitole Nariadenia a v ustanoveniach § 19 až  § 30 Zákona,
 5. dodržiava všetky podmienky a zásady ochrany osobných údajov a v zjednodušenej forme informuje dotknuté osoby o ich právach priznaných dotknutým osobám v týchto pravidlách.

9. Všeobecné ustanovenia 

9.1 Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

9.2 Zapojením sa do súťaže vyjadruje každý súťažiaci svoj bezvýhradný súhlas s pravidlami súťaže podľa týchto podmienok a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený ešte pred zapojením sa do súťaže. 

9.3 Ustanovenia týchto pravidiel a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

9.4 Na výhru v súťaži nevzniká výhercovi právny nárok, a to za žiadnych okolností. V zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani súdnou či akoukoľvek inou cestou. 

9.5 Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť či postúpiť na tretiu osobu. 

9.6 Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry (ceny) alebo výplatu jej hodnoty inou formou alebo na inú výhru než je vyhlásená v súťaži v súlade s týmito pravidlami. 

9.7 Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, ako ani s prevzatím výhry, či výhrou samotnou. 

9.8 Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacim a/alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. 

9.9 Organizátor súťaže nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám (alebo za pomoci tretích osôb). V prípade tlačovej chyby, inej chyby a/alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži organizátor za toto nenesie zodpovednosť. 

9.10 Organizátor súťaže si vyhradzuje 

(i) právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia, 

(ii) právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiacich, 

(iii) právo na prípadné vylúčenie súťažiaceho z účasti v súťaži pre nesplnenie niektorej z podmienok súťaže, 

(iv) právo neposkytnúť výhru, v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok súťaže bude zistené dodatočne (po určení súťažiaceho za výhercu v súlade s týmito pravidlami), najneskôr však do momentu odovzdania výhry, 

(v) právo obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť túto súťaž a jej pravidlá. Pokiaľ organizátor súťaže príjme rozhodnutie obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť túto súťaž a jej pravidlá, zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu týchto pravidiel, pokiaľ to bude vzhľadom na dôvod rozhodnutia možné. 

9.11 Tieto pravidlá súťaže sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie na internetových stránkach www.scpoint.sk, pričom organizátor súťaže je oprávnený zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. 

V Banskej Bystrici, dňa 07.07.2022

 

Michal