Ochrana osobných údajov je v spoločnosti OP Centrum BB s.r.o. v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”) a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov dbáme na zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizovanie rozsahu uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Názov spoločnosti: OP Centrum BB s.r.o.

Adresa sídla: G. Švéniho 8b/2794, 971 01 Prievidza

IČO: 47786027

Kontaktná osoba: Ján Kmeť

2. Zodpovedná osoba

Vzhľadom na predmet našej činnosti naša spoločnosť nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovávania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať písomne, elektronicky alebo telefonicky na:

Názov spoločnosti: OP Centrum BB s.r.o.

Adresa sídla: G. Švéniho 8b/2794, 971 01 Prievidza

kontaktné údaje: Ján Kmeť, tel/fax: 046/5481400, 0918 645 160

3. Dôvod spracovania osobných údajov

Spoločnosť OP Centrum BB s.r.o. spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi:

Zabezpečenie našich služieb

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom dodania našich služieb. 

Marketingová činnosť

Marketingové informácie Vám zasielame len na základe Vášho súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na Odhlásiť sa v každom emaile, ktorý od nás dostanete alebo nás môžete kontaktovať emailom info@scpoint.sk alebo opcentrum@opcentrum.sk.

V prípade fyzických osôb, ktoré majú relevantný a primeraný vzťah s prevádzkovateľom, odosielame aktuálne informácie o podobných produktoch alebo službách, ktoré si zákazník už v minulosti objednal na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Účtovníctvo

Spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje za účelom vedenia účtovnej agendy na zmluvnom a zákonnom základe.

Správa registratúry:

Spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje za účelom evidencie prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty (listy, podnety, sťažnosti a iné) v papierovej alebo elektronickej forme a evidencie záznamov v registratúrnom stredisku prevádzkovateľa. 

Spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje na základe zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Kontaktný formulár

Zabezpečuje komunikáciu s návštevníkmi webovej stránky. Na zaslanie informácií, o ktoré máte záujem, potrebujeme uchovať Vaše meno, priezvisko a email. Odoslaním kontaktného formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom spätného kontaktu.

Kamerové systémy:

Naša prevádzka je monitorované kamerovým systémom so záznamom. Kamery máme za účelom ochrany nehnuteľností, hnuteľných vecí a práv, ktoré tvoria náš majetok. Prevádzkovateľ kamerového systému je OP Centrum BB s.r.o.

Bezpečnostné incidenty

Spoločnosť uchováva vaše osobné údaje za účelom evidencie kontaktných údajov dotknutých osôb v prípade bezpečnostných incidentov a žiadostí.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Naša spoločnosť postupuje podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”) a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR). 

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je:

Plnenie zmluvných podmienok

Vaše osobné údaje vo forme meno, priezvisko, telefón, email, fakturačné údaje potrebujeme na vytvorenie a uzatvorenie zmluvy ohľadom služieb, ktoré u nás využívate. Účelom spracovania sú predzmluvné a zmluvné vzťahy. V prípade odmietnutia poskytnúť Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom nie je možné zmluvný vzťah uzavrieť.

Zákonná povinnosť prevádzkovateľa

Vaše osobné údaje pre účely účtovníctva, správy registratúry a evidencie bezpečnostných incidentov spracovávame na zákonnom základe.

Oprávnený záujem

Našim zákazníkom odosielame relevantné informácie, ktoré slúžia na získanie nových informácií súvisiacich s nákupom služieb, ktoré ste u nás vykonali. 

Z dôvodu ochrany majetku naša spoločnosť prevádzkuje v objekte SC Point, Vajanského nám. 7 v Banskej Bystrici kamerový systém.

V týchto prípadoch spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (Zákon č. 18/2018 §13 ods.1) písm. f))

Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu môžete namietať emailom: info@scpoint.sk alebo opcentrum@opcentrum.sk, alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba dáva súhlas na spracovanie osobných údajov slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek zrušiť elektronicky info@scpoint.sk alebo opcentrum@opcentrum.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Spoločnosť považuje poskytnuté osobné údaje za dôverné a kladie dôraz na rešpektovanie súkromia.

5. Pluginy pre sociálne siete

OP Centrum BB s.r.o. používa pluginy pre sociálne siete (Facebook). Pluginy sú predvolene nastavené ako deaktivované, a preto neposielajú dáta žiadnym iným webovým stránkam.
Keď navštívite našu webovú stránku, Váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi, na ktorých sa tieto pluginy spúšťajú. Obsah pluginov je prenesený priamo na Facebook do Vášho prehliadača, ktorý ho potom integruje na našu webovú stránku. Integrácia pluginov spôsobuje, že Facebook dostane informácie, ktoré ste získali na našej webovej stránke.

Ak nechcete, aby sociálne siete zhromažďovali Vaše informácie prostredníctvom našej webovej stránky, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky zo sociálnej siete odhlásiť alebo zakázať pluginy pre sociálne siete.

Ďalšie informácie o tom, ako tieto sociálne siete spracúvajú vaše údaje nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov na konkrétnych sociálnych sieťach:

Používame nasledujúce pluginy:

Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA https://www.facebook.com/about/privacy/your-info

6. Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám

Popri svojich podnikateľských aktivitách spoločnosť spolupracuje s viacerými spoločnosťami, ktoré dbajú na poskytovanie služieb v čo najvyššej kvalite.  Pri výkone svojej činnosti odovzdávame osobné údaje dotknutých strán nasledovným subjektom:

OP Centrum, s.r.o., G. Švéniho 8b/2794, 971 01 Prievidza

Colliers International, Twin City Tower, Mlynske Nivy 10, 821 09 Bratislava

Black patrol s.r.o., Štúrova 9, 977 01 Brezno

TOP GAME GROUP, s.r.o., Povstania 1253/8, 955 01 Topoľčany

Štátne orgány: 

V prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Spoločnosť čestne prehlasuje, že pri výbere jednotlivých spoločností dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Pri výbere vhodných spoločností  postupovala spoločnosť OP Centrum BB s.r.o. tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

7. Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje. Výnimkou môže byť iba osobitný právny predpis  alebo rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu.

Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom ako je uvedené.

8. Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb

Pri účeloch spracovania osobných údajov je doba uchovávania nastavená v zmysle zákonných lehôt a v lehotách uvedených v Zázname o spracovateľských činnostiach.

V prípade spracovávania osobných údajov, na ktoré bol udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše údaje spracované po dobu na ktorú bol súhlas udelený, alebo do odvolania Vášho súhlasu.

Kamerové záznamy uchovávame štandardne 15 dní. V prípade, ak dôjde k protiprávnemu konaniu podstupujeme kamerové záznamy polícií a tieto záznamy sú uložené po dobu potrebnú k skončeniu vyšetrovania. 

Spoločnosť bezpečne likviduje všetky osobné údaje, ktorých účel spracúvania  a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe. 

Spoločnosť zabezpečuje, spracovávanie osobných údajov dotknutých osôb  vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

9. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín. 

10. Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov

Na základe písomnej žiadosti môže dotknutá osoba uplatniť pri všetkých formách spracúvania osobných údajov nasledovné práva (zákonná povinnosť, súhlas dotknutej osoby, oprávnený záujem, zmluvné vzťahy):

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu spracúvaných osobných údajov,
 • vymazanie spracúvania osobných údajov (len v prípade, ak ich nemusíme zákonne uchovávať napr. faktúry, daňové doklady a pod.),
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu
 • prístup k vlastným osobným údajom
 • na zoznam vlastných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
 • zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely marketingu bez jej súhlasu
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 v prípade ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú

Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo (v prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov a zmluvných vzťahov):

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov od prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné

Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo (v prípade oprávneného záujmu):

 • obmedzenie spracúvania jej osobných údajov – v prípade, ak má dotknutá osoba podozrenie, že spracúvame jej osobné údaje nezákonne môže vzniesť námietku. V prípade vznesenia námietky má dotknutá osoba právo na to, aby sme obmedzili spracovanie jej osobných údajov. 

V prípade, ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony alebo nedosiahla vek 16 rokov, jej práva môže zastupovať zákonný zástupca.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 Spoločnosť je povinná vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo oboznámiť o dôvodoch, prečo k prevereniu nedošlo, a možnosti uplatnenia práva dotknutej osoby na podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 a na inú právnu ochranu podľa osobitého predpisu.

Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu informovala o ochrane Vašich osobných údajov. Boli ste poučení o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov. 

V Banskej Bystrici, dňa 25.5.2018